Privacy Policy

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Concours Hippique Oosterwolde (‘CHO’ of ‘wij’) de persoonsgegevens verzamelt en gebruikt die u via uw digitale voetafdruk achterlaat en/of verstrekt wanneer u onze website www.choosterwolde.nl bezoekt, en ons concours bezoekt als sponsor, deelnemer of bezoeker.

 1. Verzameling van persoonsgegevens
 2. Gebruik van persoonsgegevens, doel en wettelijke basis
 3. Bewaring
 4. Toestemming
 5. Beveiliging
 6. Uw rechten
 7. Links naar andere websites
 8. Wijzigingen van dit privacybeleid
 9. Contact

1. Verzameling van persoonsgegevens

Wij brengen u steeds op de hoogte voordat wij uw persoonsgegevens verzamelen. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens over u: naam, emailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam.

Als u persoonsgegevens van andere personen dan uzelf verstrekt, moet u ervoor zorgen dat u de toestemming krijgt om ons de persoonsgegevens van de relevante personen te verstrekken.

Uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u gebruik maakt van onderstaande activiteiten:

 • Wanneer u zich aanmeldt als sponsor voor het concours
 • Wanneer u zich aanmeldt als deelnemer voor het concours (via de KNHS)
 • Wanneer u een opmerking achterlaat

2. Gebruik van persoonsgegevens, doel en wettelijke basis

Wanneer u onze website gebruikt, worden uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Nieuwsbrieven en andere promotionele communicatie
 • Promotionele marketing in het algemeen
 • Statistische gegevens en analyses
 • Gegevens en analyses ter verwerking van uitslagen

In bepaalde omstandigheden en overeenkomstig de wetgeving kan het noodzakelijk zijn gegevens aan overheidsinstanties bekend te maken. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens bekendmaken om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. U kunt meer te weten komen over ons gebruik van cookies in ons cookiebeleid op onze website: Cookie Policy.

3. Bewaring

CHO zal uw persoonlijke gegevens wissen wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben om de bovenvermelde doeleinden te bereiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter gedurende langere tijd geanonimiseerd verwerken of als wij daartoe wettelijk verplicht of gerechtigd zijn.

4. Toestemming

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij soms uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming.

Wanneer u het concours terrein bezoekt is het mogelijk dat er een foto van u wordt genomen die later door CHO gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden. 

Gelieve te noteren dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken. Gelieve contact met ons op te nemen, als u uw toestemming wilt intrekken.

U kunt uw toestemming intrekken door:

 • een email te versturen naar privacy@choosterolde.nl
 • dit bij één van de bestuursleden van het concours kenbaar te maken

Als u uw toestemming intrekt, stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij het recht of de plicht hebben om de verwerking of opslag van uw persoonsgegevens op een andere rechtsgrond voort te zetten, bijvoorbeeld op grond van de wetgeving.

De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Als u uw toestemming intrekt, kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van de functies die op onze website worden aangeboden.

5. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen en eisen dat vertrouwde derden die uw persoonsgegevens verwerken hetzelfde doen. Bijgevolg stellen wij alles in het werk om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

6. Uw rechten

U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken en opslaan, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen.

Voorts heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht uw persoonsgegevens te corrigeren of van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

Op uw verzoek zullen wij de persoonsgegevens die wij over u hebben geregistreerd zonder onnodige vertraging wissen, tenzij wij de verwerking op een andere rechtsgrond kunnen voortzetten, bv. als de verwerking noodzakelijk is om een rechtsvordering te verdedigen of aan een verzoek van u te voldoen.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons ook vragen u een overzicht van uw persoonsgegevens te geven in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en ons verzoeken deze gegevens naar u of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Als u uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven beschreven, neem dan contact met ons op (zie contactinformatie rubriek 9 hieronder).

Indien u vragen heeft in verband met uw rechten, verzoeken wij u ons voldoende informatie te verstrekken om uw vraag te kunnen behandelen, met inbegrip van uw naam en e-mailadres, en om u te kunnen identificeren. Indien nodig kunnen wij nadere informatie vragen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand beantwoorden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of met de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen, gerechtelijke stappen ondernemen bij de gewone rechtbanken of een klacht indienen bij:

De Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoon +31 070 888 85 00

7. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites (websites van derden) of voor de procedures van deze derden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Als u een website van een derde bezoekt, dient u het privacybeleid en de andere relevante beleidsregels van de eigenaar van de website te lezen.

8. Wijzigingen van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen op basis van substantiële wijzigingen in de wetgeving, nieuwe technische oplossingen, nieuwe of verbeterde functies en om de website te verbeteren.

9. Contact

Als u wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben geregistreerd bijwerken, corrigeren of verwijderen of als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Concours Hippique Oosterwolde
Stienekamp 12
8428 HA Fochteloo

Email: privacy@choosterwolde.nl

Versie 1.0 – 18 januari 2019